Regulamin Sklepu

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kartyjezykowe.pl zwanego dalej „Sklepem”.

 2. Sklep prowadzony jest przez Irenę Czujkowską posiadającą działalność gospodarczą Irena Czujkowska, zarejestrowaną w CEIDG pod numerem identyfikacyjnym NIP: 5272893641, REGON: 383383837. Firma Irena Czujkowska jest zarejestrowana i prowadzona w Polsce.

 3. Każdy użytkownik przed dokonaniem zakupu w sklepie www.kartyjezykowe.pl powinien zapoznać się z jego Regulaminem.

 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

 1. Sklep: sklep internetowy www.kartyjezykowe.pl, oferujący sprzedaż produktów na odległość.

 2. Klient: każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

 3. Użytkownik: każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

 4. Konto Klienta: pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień

 5. Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

 7. Regulamin: niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

 8. Rejestracja: dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu

 9. Koszyk: oznacza element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do faktury, płatność, itp.

 10. Płatność: metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę

 11. eBook: książka elektroniczna w formacie PDF

 12. Treść Cyfrowa: eBook w formacie PDF.

 13. eProdukt: eBook lub inna treść w formie PDF

§ 3 RODZAJE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż Treści Cyfrowych drogą elektroniczną.

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

 • aktywne łącze internetowe,

 • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

 • standardowa przeglądarka internetowa

 • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail)

 • wystarczająco dużo miejsca na skrzynce e-mail, aby mogła pomieścić wiadomość z Treścią Cyfrową

 1. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

 2. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

 3. Przed zakupem pliku elektronicznego w sklepie www.kartyjezykowe.pl, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik, obsługują format w jakim jest ona zapisana (PDF). Sklep nie gwarantuje, że zakupiony plik otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.

 4. Po stronie Klienta leży samodzielne pobranie pliku na swoje urządzenie. Sklep nie gwarantuje pomocy w tym zakresie. Odczyt pliku PDF możliwy jest na przykład za pośrednictwem Adobe Acrobat Reader oraz wielu innych, darmowych aplikacji i programów.

§ 5 KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH

 1. Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.

 2. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej tylko i wyłącznie na własny użytek lub podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych.

 3. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 2 powyżej, Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniu elektronicznym w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania

 4. Klient nie jest uprawniony do:

  a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

  b) ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,

  c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej, z wyłączeniem przygotowania materiałów na zajęcia edukacyjne.

  d) usuwania oznaczeń właściciela z Treści Cyfrowej,

  e) oddawania w najem Treści Cyfrowej

  f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej.

 1. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowych bez zgody autora jest zabronione. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji autor może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

 2. Zabronione jest przesyłanie eBooka osobom trzecim oraz zapewnianie im dostępu do niego w jakiejkolwiek formie (np. w formie screenów, zdjęć, treści itp.), z wyłączeniem przygotowania materiałów na zajęcia edukacyjne.

 3. Klient ma obowiązek zapewnić nienaruszalność prawa autorskiego na egzemplarzu Treści Cyfrowej, którą posiada.

§ 6 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

  a) dokładny opisu danego produktu i jego cech;

  b) łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami;

  c) informacje dotyczące sposobu i terminu zapłaty.

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po naciśnięciu przycisku „dodaj do koszyka” pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

  a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy

  b) Adres

  c) Numer telefonu

  d) Adres email (jego niepoprawne wprowadzenie skutkuje brakiem otrzymania zakupionej Treści Cyfrowej)

 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

 2. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

  a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

  b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

 1. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 2. W sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Przelewy24, zgodnie z regulaminem Przelewy24.

 3. Klient korzystając z „Płatności Online” zobowiązany jest do dokonywania przelewów tylko w PLN.

 4. Treść Cyfrowa wysyłana jest do Klienta w postaci linku do pobrania eBooka lub w załączeniu do wiadomości e-mail.

 5. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Należy zgłosić chęć otrzymania faktury przed dokonaniem płatności za zamówienie. Faktura wysyłana jest w ciągu 72h od dokonania opłaconego zamówienia drogą elektroniczną. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

  a) Imię i nazwisko/firmę,

  b) Adres zamieszkania/siedziby,

  c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

  d) Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 1. Strona www.kartyjezykowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od www.kartyjezykowe.pl

§ 7 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez www.kartyjezykowe.pl potwierdzenia z firmy pośredniczącej w płatności informacji o dokonaniu płatności.

 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sklep prześle w ciągu maksymalnie 48h wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie zakupu, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów. Jeśli klient nie otrzymał takiego e-maila, wówczas należy skontaktować się ze sklepem poprzez adres e-mail kontakt@kartyjezykowe.pl. To jedyny adres mailowy służący do kontaktu w sprawie zamówienia Treści Cyfrowych ze sklepu www.kartyjezykowe.pl

 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji.

 4. Przesłanie Treści Cyfrowej w formacie innym niż PDF nie jest możliwe.

 5. Klient ma obowiązek zapewnić na swojej poczcie e-mail wystarczająco dużo miejsca tak, by e-mail z eBookiem mógł na nią dotrzeć. Sklep nie odpowiada za limity operatorów skrzynek pocztowych, które uniemożliwiają dotarcie maila z eBookiem w załączniku. W przypadku skrzynki z limitem Klient zobowiązany jest do przesłania prośby o link do pobrania eBooka.

 6. Sklep www.kartyjezykowe.pl nie jest zobowiązany do ponownego przesłania eBooka lub innego eProduktu w sytuacji, gdy Klient zmieni urządzenie, na którym wcześniej zapisał zakupiony eProdukt.

 7. Sklep www.kartyjezykowe.pl nie jest zobowiązany do ponownego przesłania eBooka lub innego eProduktu w sytuacji, gdy Klient straci dostęp do skrzynki pocztowej, na którą został wysłany link do pobrania eBooka lub innego eProduktu.

 8. Sklep www.kartyjezykowe.pl nie jest zobowiązany do ponownego przesłania eBooka lub innego eProduktu w sytuacji, gdy usunie go ze swojego urządzenia lub straci do niego dostęp.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 2. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

 3. Klient przed zakupem pliku w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej w przypadku, gdy:

  a) treść jest uszkodzona,

  b) mimo dwukrotnego kontaktu poprzez e-mail kontakt@kartyjezykowe.pl produkt nie zostanie dostarczony w ciągu 72h z przyczyn zależnych od kontakt@kartyjezykowe.pl

 1. Klient może zgłosić reklamację do Sklepu mailowo – na adres: kontakt@kartyjezykowe.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail, numer zamówienia, określenie Treści Cyfrowej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. W przypadku braku ww. danych Sklep może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

 3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 2. Administratorem Danych osobowych jest Irena Czujkowska prowadząca działalność gospodarczą w Polsce pod firmą Irena Czujkowska zarejestrowaną w CEIDG pod numerem identyfikacyjnym NIP: 5272893641, REGON: 383383837. dane kontaktowe: kontakt@kartyjezykowe.pl

 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

  a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

  b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,

  c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

  d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep.

  e) Przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

 2. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 3. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

 4. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

 5. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 6. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

 7. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

  b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

  c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).